Joosefina, teksty z kwietnia 2010 roku

6 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Joose­fina.

Zo­baczyłam Cię pier­wszy raz. Ni­by nic ta­kiego... Widziałam Cie pra­wie codzien­nie i po­mału się za­kochi­wałam. Minęły dziś 2 la­ta zdo­byłeś mnie cho­ciaż na­wet o tym nie wiesz. Te­raz chcę się wy­leczyć z Ciebie, a to ta­kie cho­ler­nie trud­ne. Proszę Cię zrób coś z tym! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 kwietnia 2010, 21:01

Zna­my się ty­le lat, ile może zmienić jed­na oso­ba? Wys­tar­czająco dużo.... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 27 kwietnia 2010, 12:07

Jak­by było tak łat­wo to bym była w siódmym niebie. nies­te­ty jes­tem na ziemi. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 kwietnia 2010, 22:31

Prze­cież mówisz, że go nie kochasz, że go nie chcesz ! To po co zaczy­nasz o nim te­maty ? Wiesz jak bar­dzo mnie to boli... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 20 kwietnia 2010, 21:51

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 12 kwietnia 2010, 20:50

Two­je oczy są jak morze... Raz widzę sta­tek który dopływa do brze­gu, a raz który właśnie zabłądził. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 kwietnia 2010, 22:13
Joosefina

[...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność